NATIONEN

Lärarhandledning

Diskutera mera

Nationen berör flertalet frågeställningar som är aktuella i vårt samhälle. Föreställingen kan vara en språngbräda in i diskussioner om vår komplexa samtid. Här har vi samlat en bråkdel av alla spår.

DEMOKRATI
Demokrati som begrepp används idag oftast för att förklara en form av statsskick som innefattar folkstyre eller folkmakt. En form av styre som medför att majoriteten av en myndig befolkning har möjlighet och rätt
att genom fria val påverka landets politiska styre. För vissa ett självklart val utifrån ett normativt förhållningssätt. För andra en majoritetens diktatur.

Vad betyder demokrati och vad innefattar begreppet? Hur ser det svenska statsskicket ut? Finns det helt demokratiska stater? Varför? Varför inte?

I den ideologiska idén om demokrati är begreppet inkludering centralt. Vad betyder inkludering?

POLARISERING
Polarisering är en tendens i en konflikt då alla parter grupperar sig i två läger, och det är svårt att upprätthålla neutralitet.

Polarisering kan delas in i tre olika kategorier.
1. Ideologisk polarisering – vilka värden står emot varandra.
2. Känslomässig polarisering – man ser på den andra gruppen med negativa känslor.
3. Faktapolarisering – trots att vi alla tar till oss samma fakta byggt på evidens har vi ändå olika åsikter i vad det betyder och dess sanningshalt.

Polarisering är inget nytt fenomen, den ideologiska polariseringen genomsyrar vår snart hundraåriga demokratis historia.

När vi inte längre möts eller har liknande källor till vår information, vad händer med synen på den andre?
Den som inte är som jag? Vilka källor har den informationen du tar del av?
Vad betyder sanning?

DISKUTERA MERA/ÖVNING:
Vad används för språk inom den politiska debatten i Sverige idag?
Övning:
Den 21 september 2020 hölls debatt med anledning av budgetpropositionens
avlämnande i Sveriges riksdag. Välj ut ett antal anföranden.
Du som lärare kan gärna dölja partitillhörighet och namn. Låt eleverna
läsa högt. Vad sägs, hur sägs det och vad menas?
Länk till budgetdebatten: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/budgetdebatt/debattmed-
anledning-av-budgetpropositionens_H8C120200921bu

Påverkar språket hur vi ser på människor runt oss?

UTILITARISM
Hur handlar vi för att uppnå det bästa resultatet? Enligt konsekvensetiken är handlandet i sig sekundärt och resultatet är det moraliskt viktigaste. Handlingsalternativen rangordnas utifrån utfall och konsekvens och man bör välja det handlingsalternativ som ger bäst effekt, bästa resultatet. Inom konsekvensetiken finns ett flertal läror som skiljer sig markant åt i när det kommer till synen på vem som skall gynnas, huruvida det är den egna individen eller kollektivet, samt vad som är målet om man med målet menar det goda. Hedonismen
menar att det är lyckan, lusten som skall maximeras men där finns det
konflikter i hur man räknar/mäter lyckan. Utilitarismen menar att det är det totala
utfallet ur universums synvinkel som ska räknas.
Utilitarismen är en teori inom etiken som diskuterar den rätta handlingen och att
den är den handling som maximerar nyttan – det vill säga maximerar utfallet av
lycka och minimerar utfallet av lidande. Utilitarism är ingen enhetlig lära utan det
finns stora variationer.
Man kan dela in utilitarismen i två spår – handlingsutilitarism och regelutilitarism.
HANDLINGSUTILITARISM menar på att vi skall handla så att konsekvenserna blir så goda som möjligt
för alla individer i frågan.
REGELUTILITARISM menar att vi skall handla som att om handlingen i sig skulle upphöjas till regel, så
skulle den ge de bästa konsekvenserna.
EXEMPEL: Tre personer kommer dödssjuka till sjukhus. Två skulle överleva om de fick organ från den
tredje.
HANDLINGSUTILITARISMEN Skulle hävda att man då har rätt att döda den tredje och rädda två.
REGELUTILITARISMEN Skulle hävda att ingen kan bli räddad då det är fel att döda. Alla tre dör. Om
man skulle dödat en person skulle förtroendet för sjukvården totalt undergrävas.
DISKUTERA Om ens etiska rättesnöre utgår från att ändamålet helgar medlen – vad kan det få för
konsekvenser?

DAMIR
Rätt fråga skulle vara.
Får alla vara med i diskussionen? Eller drivs vissa
saker igenom i det fördolda. Handlar det här verkligen om törstiga
kvinnor eller om politiker som vill plocka opinionspoäng?
När ska vi äntligen försöka leva tillsammans?
DISKUTERA MERA
Hur ska ett samhälle se ut enligt dig och varför? Hur skall vi kunna leva tillsammans, trots våra olikheter?
Använd med fördel värderingsövningar med påståenden för att starta diskussionen.

STRUKTURELL RASISM
Rasism utgår från att människor kan delas in i olika grupper baserade på allt från hudfärg, religion, kultur
eller folkgrupp och utifrån att uppdelningen rangordnas i värde. Rasism har djupa historiska rötter såväl
internationellt som i Sverige.Den strukturella rasismen genomsyrar samhället och bidrar bland annat till förväntningar
på enskilda individer utifrån förutfattade meningar baserade på kultur,
hudfärg och religion.

NORMER OCH VÄRDEGRUNDER
Normer är föreskrifter för hur man bör eller inte bör handla, dessa varierar från person till
person, från samhälle till samhälle, grupp till grupp. När en person uttrycker att något är
moraliskt eftersträvansvärt (gott) eller avskyvärt (ont) är det ett uttryck för värderingar.
Människor värderar om något är gott eller ont, vackert eller fult. Det är normer och värderingar
som tillsammans utgör grunden för individens moral. En värdegrund kan ses som en
gemensam plattform, ett slags eftersträvansvärt ideal.
Vilka är dina normer? Vilka normer runt dig ser du som allmängiltiga?
Vad baseras den på för moraliska grunder?

MARIAM:
När han föddes visste jag. Den här kroppen är
inte trygg här. Hans svarta kropp i en vit
värld. (…) Jag har försökt skrubba av honom
den. Jag har lärt honom att i hela hans liv
måste han hela tiden göra sitt bästa.

Damir:
- Snälla kan ni sitta. Jag vill bara fråga en sak. Sluta prata.
Varför pratar ni alla bara på. Varför pratar alla om mig.
Varför pratar ingen med mig? Är ni rädd för att jag ska svara.
TOLKNINGSFÖRETRÄDE
Vad betyder tolkningsföresträde?
Läs mer på https://nathatshjalpen.se/a/tolkningsforetrade/ och diskutera.