Jämställdhet, mångfald, miljöhänsyn

Jämställdhet

Grunden för teaterns arbete med jämställdhet och genus är alla människors lika värde. Målet är jämställdhet mellan kvinnor och män, så att orättvisor och skillnader i status mellan kvinnor och män försvinner. Jämställdhetsarbetet ska präglas av respekt för individens integritet.

Arbetet för jämställdhet innebär att bryta traditionella könsrollsmönster, att ge kvinnor och män lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet och privatlivet i såväl det politiska, fackliga och samhälleliga arbetet.

Teaterns jämställdhetsplan vilar på:

  • Göteborgs Stads ägardirektiv
  • Göteborgs Stads budget
  • Verksamhetsplan för Göteborgs Stadsteater
  • Diskrimineringslagen
  • Föräldraledighetslagen

Mångfald

Förändringar i dagens samhälle ställer krav på att teatern förnyas. Teatern har en viktig uppgift att fylla när det gäller att överbrygga skillnader mellan människor med olika bakgrund. Ett viktigt mål är att ge upplevelser som kan bidra till att förståelsen mellan människor ökar, att misstänksamheten mot det främmande minskar, att positiva förebilder skapas och att allas lika värde betonas.

Göteborgs Stadsteaters tilltal och agerande ska vara inkluderande i personalarbete, rekrytering, utvecklingsarbete och teaterproduktion. Teatern ska uppmärksamma mångfaldsaspekten med utgångspunkt i vad som berättas från våra scener och på vilket sätt det berättas.

Miljöhänsyn

Göteborgs Stadsteater AB är en del av Göteborgs Stads verksamheter. Miljöpolicyn för Göteborgs Stad beskriver att vi ska arbeta tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i alla verksamheter i stadens regi.

Vi ska vara en föregångare och se vår del av helheten. Ekologisk hållbarhet är nödvändig för miljön och ger ett stort mervärde för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt och parallellt med alla dimensioner av hållbar utveckling – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – eftersom de är varandras förutsättningar.

Se Miljövision för Göteborgs Stadsteater AB (PDF-dokument, 92 kB).

Vårt miljöarbete har sin utgångspunkt i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Vi är miljödiplomerade enligt standarden sedan juni 2017.

Se Miljödiplom för Göteborgs Stadsteater AB (PDF-dokument, 226 kB).