Prospero Extended Theatre

De tio deltagande aktörerna som är involverade i det fleråriga kulturprojektet Prospero Extended Theatre - ämnar genomföra ett konstnärligt och kulturellt program och lansera ett ambitiöst teaterprojekt som dessutom blir en politisk gest, och därmed bidrar till skapandet av ett konstnärligt och kulturellt Europa.

Prospero Extended Theatre består av tio samarbetspartners – nio teatrar och en mediekanal (ARTE), från nio olika EU-länder.

Projektet har tre huvudmål:

  • att föreställa sig andra principer, andra utvecklingsvägar mot en mer inkluderande, mer diversifierad europeisk teatersfär, mer i samklang med aktuella samhällsfrågor,
  • att öka spridningen av performativa verk, till teaterscener och digitalt för att nå nya publikgrupper,
  • att förnya åskådarens teaterupplevelse, från den första anblicken till föreställningens efterdyningar.

I en nutidskontext av återkommande kriser som Europa står inför ämnar Prospero påvisa och övertyga medborgarna om att konst och kultur är starka krafter, särskilt lämpade för att stimulera till kreativitet, utbyte och sammanhållning. Samarbetsaktörerna menar att teatern i synnerhet förblir ett centralt forum för dialog, i stånd att skapa sanna, direkta möten mellan människor och att stimulera människors kritiska förmågor. Prospero önskar genom sitt arbete att delta i Europas konstnärliga och kulturella utveckling.

Tack vare stöd från EU-programmet Kreativa Europa kan samarbetsaktörerna, stärkta av sin synlighet på Europanivå och av sin öppenhet mot andra kontinenter, fortsätta att bedriva forskning inom teater, media och konst, i synnerhet vad gäller dess utveckling och modernisering.