Likabehandling och hållbarhetsarbete

Likabehandling

Alla medarbetare inom Göteborgs Stadsteater AB har rätt till en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö. Verksamheterna ska präglas av jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och alla människors lika värde. Arbetet för likabehandling innebär att bryta traditionella och normativa roller, att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet och privatlivet.

Inom Göteborgs Stadsteater AB tolereras inte diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller repressalier i någon form som riktas mot enskilda individer och som kan leda till att dessa ställs utanför verksamhetens gemenskap. Detta gäller mellan medarbetare, mellan chef och medarbetare och mellan teaterns medarbetare och dess publik/besökare.

Teaterns likabehandlingsplan vilar på:

  • Göteborgs Stads ägardirektiv
  • Göteborgs Stads budget
  • Verksamhetsplan för Göteborgs Stadsteater AB
  • Diskrimineringslagen
  • Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023

Målsättningar i korthet:

  • Teatern ska aktivt arbeta för att öka mångfald och jämställdhet bland de anställda på alla nivåer och funktioner i verksamheten.
  • Teatern ska möta sin publik med hög kvalitet på service, kunskap och bemötande och ha en bred tillgänglighet. Det gäller i förhållande till publikens ålder, teatervana, socioekonomiska tillhörighet och kulturella bakgrund. Teaterns verksamhet ska publikt vara anpassad på ett sådant sätt att föreställningarna är tillgängliga för publik med olika funktionsvariationer. Det gäller både teaterhusen, upplevelsen och informationen.
  • I arbetet med repertoar ska de konstnärliga ledarna beakta likabehandlingsaspekterna. Det kan ske i samråd med de konstnärliga råden.
  • Stadsteatern ska aktivt arbeta med att förebygga och vid förekomst även aktivt hantera diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier.

Hållbarhetsarbete för miljö och klimat

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Läs mer om Sveriges miljömål här.

Miljöarbetet vid teatern

Göteborgs Stadsteaters miljöarbete grundar sig i Göteborgs Stadsmiljö- och klimatprogram 2021–2030. Stadens plan har tagit hänsyn till de globala och nationella miljömålen som är satta enligt agenda 2030 och sedan upprättat strategier på lokal nivå för att nå dessa. Göteborgs Stadsteater AB arbetar för att bolaget ska göra sin del i det vi kan påverka för att de globala, nationella, regionala och lokala målen ska nås. Strategier och
åtgärder specificeras i en miljö- och avfallsplan, uppdelad i dessa avsnitt:

• Kommunikation och miljökompetens
• Kemikalier
• Inköp av varor och tjänster
• Resor och transporter
• Restaurang och publikservice, varor och tjänster
• Energi och miljöanpassad teknik
• Avfall

Organisation och ansvarsfördelning

VD har övergripande ansvar för miljö- och avfallsarbetet vid Göteborgs Stadsteater AB. Miljö- och säkerhetsgruppen ansvarar för årlig revidering av miljö- och avfallsplanen i enlighet med teaterns årsplanering. Miljö- och avfallsplanen fastställs i ledningsgruppen. Därefter informeras samverkansgruppen och styrelsen.
Ledningsgruppen ansvarar för att åtgärder och uppföljning enligt denna miljö- och avfallsplan sker. Medarbetarna ansvarar för att följa teaterns miljö- och avfallsplan.