Kulturrådet och Kvalitet

Kulturpolitisk katekes - ordförklaringar...

Kulturrådet: Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet vars korrekta beteckning egentligen är Statens Kulturråd. Statens kulturråd har till uppgift att främja utvecklingen inom kulturområdet genom fördelning av statliga bidrag för kulturell verksamhet och genom andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan myndighet. Myndigheten ska också representera staten i dialogen med berörda landsting inom ramen för kultursamverkansmodellen samt ansvara för att den statliga bidragsgivningen följs upp. Kulturrådet ska genom sin verksamhet förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdag och regering beslutat om. Kulturrådets årliga uppdrag formuleras i regleringsbrev från regeringen. Där står det hur mycket pengar Kulturrådet får och hur pengarna ska användas. Där finns även mål och återrapporteringskrav angivna. Regleringsbrevet finns att läsa på Kulturrådets hemsida.

(Källa: www.kulturradet.se)

Kvalitet:

Ordbok: Sort, slag, beskaffenhet och egenskap, inre värde. Storhet som beskriver hur väl en eller flera egenskaper hos en företeelse, vara eller tjänst uppfyller ett behov.

Kort historisk översikt av kvalitetens roll i kulturpolitiken

I de kulturpolitiska målen som riksdagen antog 1974 ingick inte konstnärlig kvalitet som ett av målen. Däremot lades stor vikt vid att kulturpolitiken ska motverka kommersialismens verkningar vilket kan tolkas som att den nationella kulturpolitiken skulle främja kvalitet framför det kommersiella. För att främja kvalitet skulle kulturpolitiken satsa mycket på konstutövarna.

1993 gjordes en ny kulturutredning som ledde till nya kulturpolitiska mål vilka antogs 1996 och då dök kvalitén upp bland målen, även här i samband med kommersialismen. Ett av målen slår fast att kulturpolitiken ska ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.”

Kulturutredningen som tillsattes 2007 föreslog att kvalitetsbegreppet skulle tonas ner i den nationella kulturpolitiken eftersom det är så svårt att definiera. I den slutgiltiga kulturpropositionen Tid för kultur som antogs 2009 är det dock med:

Den nationella kulturpoltiken har som mål att: ”Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. ”

För att uppnå målen ska kulturpolitiken bland annat: ”främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.”

Tiden rusar

Att befinna sig i ett teaterhus är en märklig känsla, som ibland ger mig hjärtklappning. Att skriva på egen hand är inte alltid förenligt med det som uppstår i kontakt med teatern, skådespelarkonsten är en konst i ögonblicket och den genomsyrar verksamheten. Allt står på spel i teaterhuset - och i bästa fall står det på spel hela tiden. Det är till att ha läggning för dramatiska överdrifter – men också för existentiell insikt - det är i ögonblicket vi blir till.

I Teaterrummet detta nummer: Vi inleder en djupdykning i scenkonstkritikens förändrade förutsättningar med bl.a. en text av filmkritikern och kulturjournalisten Hynek Pallas. Dessutom har vår lilla katekes för teateaterarbetare fått två nya kulturpolitska ord tolkade: Kvalitet - av regissören Carolina Frände samt Kulturrådet av skådespelaren Henric Holmberg.

Sisela Lindblom, red