NATIONEN

Lärarhandledning

Diskutera mera

Nationen berör flertalet frågeställningar som är aktuella i vårt samhälle. Föreställingen kan vara en språngbräda in i diskussioner om vår komplexa samtid. Här har vi samlat en bråkdel av alla spår.

NATIONELL IDENTITET

Det finns en mängd försök att definiera vad nationell identitet är. Grundläggande är en avgränsning av språk, historia och traditioner som enar oss och avgränsar "oss" från de andra. Ursprung, kultur och medborgarskap kan ses som centrala delar.

 • Finns det en svensk nationell identitet, och i så fall, vad är det?

DEMOKRATI

Demokrati som begrepp används för att förklara en form av statsskick som innefattar folkstyre eller folkmakt. En form av styre som medför att majoriteten av en myndig befolkning har möjlighet och rätt
att genom fria val påverka landets politiska styre. För vissa ett självklart val utifrån ett normativt förhållningssätt. För andra en majoritetens diktatur.

 • Vad betyder demokrati och vad innefattar begreppet?
 • Hur ser det svenska statsskicket ut?
 • Finns det helt demokratiska stater? Varför? Varför inte?
 • I den ideologiska idén om demokrati är begreppet inkludering centralt. Vad betyder inkludering?

STATSMAKT

Statsmakt är samlingsordet på den samlade makt staten har. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. Sen mitten av 1800-talet är tredje statsmakten en informell benämning på massmedia i Sverige.

 • Vad är den tredje statsmaktens uppgift?
 • Vilken form av media ingår i tredje statsmakten?

POLARISERING

Polarisering är en tendens i en konflikt då alla parter grupperar sig i två läger, och det är svårt att upprätthålla neutralitet.

Polarisering kan delas in i tre olika kategorier.
1. Ideologisk polarisering – vilka värden står emot varandra.
2. Känslomässig polarisering – man ser på den andra gruppen med negativa känslor.
3. Faktapolarisering – trots att vi alla tar till oss samma fakta byggt på evidens har vi ändå olika åsikter i vad det betyder och dess sanningshalt.

Polarisering är inget nytt fenomen, den ideologiska polariseringen genomsyrar vår snart hundraåriga demokratis historia.

 • När vi inte längre möts eller har liknande källor till vår information, vad händer med synen på den andre?
 • Den som inte är som jag?
 • Vilka källor har den informationen du tar del av?
 • Vad betyder sanning?

STRUKTURELL RASISM

Rasism utgår från att alla människor kan delas in i olika grupper baserade på allt från hudfärg, religion, kultur eller folkgrupp och utifrån uppdelningen rangordnas i värde. Strukturell rasism är en form av rasism som går bortom enskilda individers åsikter och attityder mot andra och som istället genomsyrar samhällets grundläggande strukturer och som leder till diskriminering inom arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning, vård och rättväsendet.

 • Har du någon erfarenhet av strukturell rasism? Ge exempel.

För mer information, kontakta Erika Isaksson på erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se