Allmänna villkor och personuppgiftspolicy

Här kan du läsa våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.

Allmänna villkor
Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor för hemsidor och E-handel

1. Inledning

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för din användning av hemsidorna www.stadsteatern.goteborg.se, www.backateater.se, www.stadsteatern.goteborg.se/backateater. Villkoren gäller också för köp genom de E-handlar som Göteborgs Stadsteater tillhandahåller i anslutning till dessa hemsidor. Hemsidorna och eventuella E-handlar benämns gemensamt som ”Tjänsten”.

2. Part och kontaktuppgifter

Göteborgs Stadsteater AB (”Göteborgs Stadsteater”, ”Vi”, ”Oss”) tillhandahåller Tjänsten. Våra kontaktuppgifter anges nedan i punkten 14.

Tjänsten riktar sig först och främst till dig som privatperson. Om du vill samarbeta med Oss i kommersiellt syfte (t.ex. om du vill anordna event med Oss) så är du välkommen att ta kontakt genom kontaktuppgifterna som anges under punkt 14.

3. Godkännande av dessa villkor

Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp. Om du köper biljetter kommer du även behöva godkänna dessa villkor på nytt i E-handelns köpflöde.

Om du är yngre än 18 år är det särskilt viktigt att du har din förmyndares godkännande att använda Tjänsten och köpa biljetter eller andra produkter genom Tjänsten. I och med att du besöker Tjänsten och/eller kanske köper biljett genom Tjänsten så antar Vi att du har din förmyndares godkännande, både till att använda Tjänsten och att köpa biljetter.

Dessa Villkor uppdateras vid behov. Versionshistorik presenteras under punkten 15. Vi rekommenderar att du sparar den version av dessa Villkor som var aktuell vid det tillfälle när du använde Tjänsten (t.ex. när du köpte biljett genom Tjänsten).

4. Biljettköp genom Göteborgs Stadsteaters E-handel

Alla köp genom Tjänsten sker med Oss som din avtalspart. Vi ber dig dock uppmärksamma att biljettköp som sker genom någon annan återförsäljare (dvs. någon säljare som inte är del i Tjänsten) sker på de villkor som gäller mellan den personen/företaget och dig. För sådant köp kan Vi inte ta ansvar. Det betyder bl.a. att Vi inte kan ta ansvar för biljetter som säljs s.a.s. i andra hand, t.ex. på Blocket eller liknande tjänster.

5. Biljetter; köp, byten och återköp

Ett biljettköp genom Tjänsten kan avbrytas fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har genomförts är du därför bunden av ditt köp, om inte annat anges uttryckligen i dessa Villkor eller följer av tillämplig lag.

Biljetterna är inte personliga, så en konsument som inte själv kommer utnyttja en biljett har rätt att sälja denna biljett vidare.

Göteborgs Stadsteaters skyldigheter i köpvillkoren, inklusive ansvar för genomförande av evenemanget, inklusive biljettköparens rätt till återbetalning upphör om händelsen påverkas av en force majeure-situation före eller under evenemanget. Med force majeure-situation avses skäl som ligger utanför Göteborgs Stadsteaters rimliga kontroll, till exempel och inte uttömmande: krig, upplopp, terrorism, stora utbrott, brand, översvämningar, strejker, väder, nationella säkerhetsorder eller instruktioner från nationella eller lokala myndigheter.

Dessa Villkor kompletteras även med tillämplig, tvingande lagstiftning för konsumenter, såsom t.ex. Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Om du har frågor om dina rättigheter som konsument kan du kontakta Konsumentverket eller Konsument Europa för mer information. Till Konsumentverket kan du även vända dig om du har klagomål på hur vi tillhandahåller dig Tjänsten, eller förmedlar biljetter/kompletterande produkter.

6. Betalning

Betalning genom Tjänsten sker genom vår underleverantör Eventim AB (”Eventim”) och deras utvalda digitala betaltjänstleverantör (”Betaltjänstleverantör”).

Din betalning och de Personuppgifter du lämnar ut i anslutning till betalning regleras av Betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy och allmänna villkor.

Om du har frågor om Betaltjänstleverantörens hantering av dina personuppgifter eller upplever problem med betalningen så ber vi dig i första hand kontakta Betaltjänstleverantören.

7. Din biljett; Din värdehandling

En biljett är en värdehandling. Du ansvarar för de biljetter du köpt.

För att biljettutgivning och biljettläsning ska fungera korrekt inför ett evenemang behöver biljetthandlingarna innehålla viss information, såsom bl.a. streckkod eller QR-kod. Du förbinder dig härmed att inte förändra, förvanska eller dölja information (såsom t.ex. pris, streckkod eller QR-kod) som står angivet på biljetten.

8. Immateriella rättigheter

Allt material som görs tillgängligt för dig genom Tjänsten (t.ex. varumärken, firmanamn, rekommendationer, texter, bilder och användarmiljö och användardesign) är vår, eller någon av våra samarbetspartners, immateriella rättigheter. Vi vill särskilt upplysa dig om att användande av dessa immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor skulle kunna skada Oss och/eller våra samarbetspartner. Du accepterar härmed att inte använda, sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utöver vad som anges i dessa Villkor.

Du får ladda hem sådant material som görs tillgängligt för nedladdning (t.ex. PDF-biljetter till evenemang) för ditt privata, icke-kommersiella utnyttjande, under förutsättning att du behåller alla immaterialrättsliga angivelser på materialet.

9. Personuppgiftsbehandling

När du använder Tjänsten behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. För mer information om vår personuppgiftsbehandling och vår användning av s.k. cookies hänvisar vi dig till vår Personuppgiftspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

10. Nyhetsbrev

Genom Tjänsten kommer har du möjlighet att teckna dig för vårt e-postnyhetsbrev med information om våra olika evenemang och andra händelser som vi tror du är intresserad av. Ibland kommer nyhetsbrevet även innehålla information om våra samarbetspartners olika event.

Du kan alltid avregistrera dig från att få fler nyhetsbrev genom att kontakta oss per mail, eller genom att följa länken för att avregistrering som du hittar högst upp i varje nyhetsbrev.

11. Ny ägarstruktur

Om vår ägarstruktur skulle förändras så förbehåller vi oss rätten att överlåta dina Personuppgifter till vår nya juridisk person. Den nya juridiska personen bär därefter ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig Tjänsten samt ansvarar för behandlingen av dina Personuppgifter. Den nya juridiska personen måste fortfarande följa de rättigheter och skyldigheter som gäller genom dessa Villkor och tillämplig lag.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta och upplåta alla, eller delar av, våra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor, inklusive rätten att använda oss av underleverantörer, vid utförandet av våra åtaganden.

Vi och du uppmärksammar och accepterar härmed att dessa Villkor inte skapar någon agentur, partnerskap, Joint Venture, anställningsförhållande, franchise-förhållande eller liknande typ av relation mellan dig och Oss.

12. Ändrade villkor

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra Tjänsten, dessa Villkor (inkl. vår Personuppgiftspolicy), eller att helt sluta tillhandahålla Tjänsten. Innan vi genomför ändringar kommer vi ge dig information om i) ändringarna, och ii) tidpunkt när dessa ändringar träder ikraft. För väsentliga justeringar kommer vi dessutom inhämta ditt uttryckliga godkännande.

13. Övrigt

Svensk lag tillämpas på dessa Villkor.

14. Kontaktuppgifter

Avtalspart
Göteborgs Stadsteater AB
Organisationsnummer: 556016-7875

Postadress
Göteborgs Stadsteater AB
Box 5094
402 22 Göteborg

E-postadresser
Stadsteatern: info@stadsteatern.goteborg.se
Backateatern: backainfo@stadsteatern.goteborg.se

15. Versionshistorik

Denna version av Villkoren är version 2018:4.

Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) beskriver Göteborgs Stadsteater ABs (”Göteborgs Stadsteater”, ”Vi”, eller ”Oss”) användning av dina personuppgifter vid användning av Tjänsten, såsom Tjänsten är definierad genom våra Villkor. Vi ber dig notera att andra villkor kan gälla för annan kontakt med Oss, såsom t.ex. om du ansöker om en tjänst hos Oss.

Personuppgiftsansvar

Göteborgs Stadsteater AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, e-post och i behandlingar som drivs inom företaget. Ägare är Göteborgs Stad. Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via info@stadsteatern.goteborg.se.

Vi har ett dataskyddsombud som finns hos Dataskyddsenheten vid Intraservice i Göteborgs Stad. Dataskyddsombudet kan kontaktas vid frågor som rör bolagets behandling av personuppgifter eller utövande av dina rättigheter. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:

E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Telefon: 031 – 365 00 00

2. Samtycke till vår personuppgiftsbehandling

Genom att du använder Tjänsten samtycker du till Vår personuppgiftsbehandling såsom den beskrivs i denna Policy.

Om du inte vill att Vi ska behandla dina personuppgifter kan du ta kontakt med oss per e-post. Du hittar vår kontaktadress nedan under punkten 17.

3. Särskilt information till dig som är yngre än 18 år

Om du är yngre än 18 år vill vi att du läser denna Policy extra noggrant. De är mycket viktigt att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter.

Om du tycker att denna Policy är svår så vill vi att du ber om hjälp att förstå. Du kan t.ex. prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen. Du kan också ringa oss på telefon så berättar vi mer. Du hittar vårt telefonnummer längre ner, under punkten 17.

Genom att använda Tjänsten (t.ex. genom att köpa biljett på vår hemsida) så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter (t.ex. din e-postadress) på sådant sätt som vi beskriver i denna Policy.

Om du är yngre än 13 år vill vi inte att du använder våra Tjänster utan dina föräldrars godkännande.

4. Vi ansvarar för dina personuppgifter

Göteborgs Stadsteater bestämmer ändamål (syfte) och medel för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i anslutning till din användning av Tjänsten. Det betyder att det är Göteborgs Stadsteater som är personuppgiftsansvarig för denna behandling, oavsett om den sker direkt genom oss, eller genom någon av våra underleverantörer (t.ex. vår underleverantör för E-handeln).

5. Var dina personuppgifter behandlas

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

6. Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter t.ex. när du köper biljetter i vår E-handel, surfar på våra olika hemsidor, kontaktar vår kundtjänst, eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

De personuppgifter som vi behandlar innefattar framför allt:

• Förnamn och efternamn
• Postadress
• Telefonnummer
• E-postadress

7. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

1. För att vi ska kunna sälja biljetter och andra kompletterande produkter till dig.
2. För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten och dess olika funktioner, exempelvis meddela om inställd föreställning samt informera om sånt som kan vara bra att veta inför besöket.
3. För att vi ska kunna ge användaren information (t.ex. per e-post) om Tjänsten.
4. För att vi ska kunna ge användaren information (t.ex. per e-post) om Våra evenemang, tjänster och produkter, eller våra samarbetspartners evenemang, tjänster och produkter.
5. För att Vi ska kunna analysera ditt beteende vid användningen av Tjänsten (själva eller genom tredjepartstjänst, t.ex. Google Analytics), så att vi kan utveckla och förbättra Tjänsten och ge dig en bättre användarupplevelse.

Behandlingen i punkten 1 och 2 ovan baseras på att vi har, eller håller på att sluta, ett avtal med dig om köp och leverans av evenemang, tjänster eller produkter (t.ex. biljetter). Behandlingen i punkt 3-5 ovan baseras på ditt samtycke.

8. Särskilt om vissa kontaktlistor

I anslutning till Tjänsten och våra olika evenemang kan vi ibland sätta samman listor med kontaktuppgifter till personer som vi tror är intresserade av att få information och inbjudningar från oss. Denna begränsade personuppgiftsbehandling genomför vi eftersom vi tror att dessa personer vill bli kontaktade med denna information, och det finns ett värde i att vi kan meddela dessa personer våra olika budskap. Om du märker att du finns med på någon av dessa listor, men inte vill bli kontaktad av oss så är du självklart välkommen att kontakt oss på nedan mailadress, så tar vi bort ditt namn från listan.

9. Nyhetsbrev

Genom Tjänsten kommer har du möjlighet att teckna dig för vårt e-postnyhetsbrev med information om våra olika evenemang och andra händelser som vi tror du är intresserad av. Ibland kommer nyhetsbrevet även innehålla information om våra samarbetspartners olika evenemang.

Du kan alltid avregistrera dig från att få fler nyhetsbrev genom att kontakta oss per mail, eller genom att följa den länk för avregistrering som du hittar längst ner i varje nyhetsbrev.

10. Bilder

Vi har ett pressbildsarkiv på webbplatsen (länk till pressbildsarkiv). Medverkan på våra bilder regleras antingen i anställningsavtal eller genom samtyckesblankett.

Om du medverkar på en bild på vår webbplats och önskar att den bilden ska bli borttagen, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan.

11. Utlämnande av personuppgifter till annan

Vi delar dina personuppgifter med eventuella underleverantörer (s.k. personuppgiftsbiträden) som Vi anlitar för att uppnå de ändamål som vi anger i denna Policy.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan mottagare än våra personuppgiftsbiträden (ett personuppgiftsbiträde är till exempel de verktyg vi använder för att kunna skicka brev till dig).

12. Dina rättigheter

Du har flera olika lagstadgade rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. I detta avsnitt beskriver vi dessa rättigheter. Eftersom lagstiftningen utvecklas successivt så kan du ha, eller få, ytterligare rättigheter att påverka vår personuppgiftsbehandling. Vi försöker hålla vår Policy uppdaterad, men alldeles oavsett, så har du alltid rätt att ställa de krav som aktuella lagar skapar för dig.

Rätt till information. Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter Vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig (t.ex. om du byter e-postadress).

Rätt att återkalla ditt samtycke/ditt godkännande. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till den personuppgiftsbehandling som Vi genomför baserat på samtycke. Obs: om Vi behöver behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller om Vi har en laglig skyldighet att behandla personuppgifter så kan vi inte radera personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut de personuppgifter som Vi behandlar om dig (Rätten till dataportabilitet).

Rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndighet. Om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Rätten att bli bortglömd. Du har rätt att begära att Vi raderar dina personuppgifter. Om Vi har en laglig skyldighet att behandla personuppgifter så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling. I vissa fall kan du begära att vi begränsar vår personuppgiftsbehandling, såsom t.ex. om du anser att vår intresseavvägning inte är korrekt och Vi behöver utreda detta närmare. Under denna utredning har du rätt att begära att vi avstår från att behandla dina personuppgifter. Andra situationer då du har rätt att begära sådan begränsad behandling är då Vi behöver utreda om dina personuppgifter är korrekta, om personuppgiftsbehandlingen är olaglig (men du vill inte radera behandlingen, utan endast begränsa den), eller om du behöver uppgifterna för att fastställa ett rättsligt anspråk.

Du utövar dessa rättigheter genom att ta kontakt med oss per e-post (adress nedan). För att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet hänvisar vi dig till tillsynsmyndigheten ifråga.

13. Vilka som har tillgång till dina personuppgifter

Det är enbart Göteborgs Stadsteater och våra personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter.

14. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. Om du har ytterligare frågor om vilka säkerhetsåtgärder vi utgör så är du välkommen att ta kontakt med Oss.

15. Cookies.

En s.k. cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Vi använder cookies för att förbättra och förenkla din användning av Tjänsten (t.ex. spara dina valda prefenser eller generell analys av besökares beteende vid användningen av Tjänsten).

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren efter din användning av Tjänsten.

Du kan enkelt radera eller begränsa användningen av cookies genom att justera dina webbläsarinställningar. För detaljerade instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, vänligen kontakta det företag som distribuerar din webbläsare, såsom t.ex. Google för webbläsaren Chrome. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner i Tjänsten.

16. Länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som Vi inte har kontroll över. Vi vill uppmärksamma dig på att Vi inte ansvarar för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser.

17. Övrigt

Vi genomför inget automatiserat beslutsfattande baserat på de personuppgifter vi samlar in om dig.

18. Personuppgiftsansvarig

Göteborgs Stadsteater AB
Organisationsnummer: 556016-7875

Postadress
Göteborgs Stadsteater AB
Box 5094
402 22 Göteborg

E-postadresser
Stadsteatern: info@stadsteatern.goteborg.se
Backateatern: backainfo@stadsteatern.goteborg.se

Telefonnummer
031 708 70 00 (växel)

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud kan kontaktas via: dso@intraservice.goteborg.se

19. Uppdatering av Policy

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst justera vår personuppgiftsbehandling. Innan vi genomför sådana ändringar kommer vi ge dig information om i) ändringarna och vad de innebär för dig, och ii) tidpunkt när dessa ändringar träder ikraft. För väsentliga justeringar kommer vi dessutom inhämta ditt uttryckliga godkännande.

20. Versionshistorik

Denna version av Policyn är version 2018:6.